Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Кандидатстване и места за прием държавна поръчка

   

 

по съответните научни специалности става според условия и ред, установени от действащия Правилник на Софийския университет и подробно описани в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ .

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационната степен “магистър”.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсни изпити по специалността и по един западен език, избран от кандидата (английски, френски, немски, испански или италиански).

 

Кандидатстване: 01.09.2021 г. - 31.10.2021 г.

На вниманието на всички кандидат-докторанти!

Във връзка с удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка и заповед на Ректора № РД 19-343/16.09.2020 г., с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), информираме следното:

1. Приемането на документи за участие в кандидатдокторантския конкурс по държавна поръчка и срещу заплащане е в обявения срок от 01.09.2021 г. до 31.10.2021 г. (Държавен вестник, брой 60 от 20 юли 2021 г.). Към документите не се прилагат оригиналите на дипломите с приложенията за придобита ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Прилагат се само копия.

2. До 31.10.2021 г. документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

3. До 31.10.2021 г. заплащането на таксата за участие в кандидатдокторантските конкурси ще се извършва само по банков път.

 

Документи за кандидатстване

 

Предложение за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, за учебната 2021/2022 година

 

Факултет по славянски филологии

 

Места за прием по държавна поръчка

 

шифър

 

направление

 

докторска програма

 

р

 

з

 

1

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Фонетика)

 

1

 

1

2

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Морфология)

 

1

 

1

3 2.1. Филология Български език (Социолингвистика) 1 1
4 2.1. Филология Български език (Синтаксис) 1 1
5 2.1. Филология Български език (Лексикология) 1 1
6 2.1. Филология Български език (Стилистика) 1 1
7

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Старобългарски език)

 

1

 

1

 

8

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (История на българския език)

 

1

 

 

 

9

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Чешки език)

 

1

 

 

 

10

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Полски език)

 

1

 

1

 

11

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

 

 

1

 

 

 

 

 

12

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Украински език)

 

1

 

 

13 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1  
14 2.1. Филология Славянски езици (Историческа граматика на руския език) 1  
15 2.1. Филология Славянски езици (Съвременен руски език - Морфология)   1
16 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Сравнително балканско литературознание 1 1
17 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Румънска литература) 1 1
18 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Албанска литература) 1 1
19 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Новогръцка литература) 1 1
20 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на славянските литератури) 1  

 

21

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на чешката литература)

 

1

 

 

 

22

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на полската литература)

 

1

 

 

 

23

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на сръбската литература)

 

1

 

 

24 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на хърватската литература) 1  

 

25

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература)

 

1

 

 

26 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на словашката литература) 1  

 

27

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература)

 

2

 

 

 

28

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание)

 

1

 

1

 

29

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

 

1

 

1

 

30

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

 

1

 

1

 

31

 

2.1.

 

Филология

 

Българска литература (Старобългарска литература)

 

1

 

 

32 2.1. Филология Българска литература (Литература на Българското възраждане) 1  
33 2.1. Филология Българска литература (Българска литература на 20 век) 2  
34 2.1. Филология Българска литература (Детска литература) 1  

 

35

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Стара руска литература)

 

1

 

 

36 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХVIII век) 1  

37

 

2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХІХ век) 1

 

 

38 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1  

 

39

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Руска литература на ХХ век)

 

1

 

 

 

40

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Съвременна руска литература - ХХІ век)

 

1

 

 

 

41

 

2.1.

 

Филология

 

Теория и история на литературата (Теория на литературата)

 

2

 

 

42 2.1. Филология Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) 1 1

 

43

 

1.3.

 

Педагогика на обучението по

 

Методика на обучението по литература

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

45

 

18