Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Теория и управление на образованието / Образователен мениджмънт – редовно и задочно обучение

   

"Ръководителят на програмата представя" - видео

https://www.youtube.com/watch?v=bZySX2rUkE0

Видеото е създадено със съдействието на телевизия "Алма Матер".

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: от зимен семестър, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: доц. д-р Йонка Първанова

тел.: 0895 994465

e-mail: y.parvanova@fp.uni-sofia.bg

 

През учебната 2024/2025 прием по МП Образователен мениджмънт ще бъде осъществен и във Филиала на СУ "Св. Климент Охридски" - град Бургас.

 

Магистърската програма Образователен мениджмънт е предназначена за специалисти, притежаващи диплома за висше образование за бакалавър с придобита квалификация „учител” и дава професионална квалификация „Ръководител (мениджър) на образователни институции“.

Програмата подготвя професионални мениджъри на екипи, групи и организации в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е наследник на междууниверситетския проект "Интераула" за създаване на първите магистратури по образователен мениджмънт в България (2004-2009) и обединява традициите на Амстердамския институт по образователен мениджмънт с приноса на академичната общност на Софийския университет. Има международна акредитация от 2003 г. и акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация в България.

Магистърската програма Образователен мениджмънт отговаря на актуалните потребности на системата за предучилищно и училищно образование от специалисти, притежаващи специфични знания и умения за управление на институциите, процесите, дейностите и специалистите в тази система в България. За целта студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка за успешна професионална реализация и кариерно развитие, включваща следните компетенции (знания, умения и нагласи):

 • управление на институциите и делегираните бюджети в системата за предучилищно и училищно образование;
 • формиране и управление на екипи в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 • планиране, внедряване и управление на иновациите в системата за предучилищно и училищно образование;
 • разработване и прилагане на управленски стратегии за развитие на институциите в сферата на формалното образование;
 • планиране, организиране, ръководство и контрол на учебния процес;
 • разработване и управление на проекти в сферата на образованието;

 

Завършилите програмата могат да се реализират като:

 

 • директори и помощник-директори на детски градини, училища и други институции в системата на предучилищното и училищното образование, при спазване на нормативните изисквания за заемане на длъжността директор, регламентирани в Наредба 5/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДВ бр. 61/02 август 2019 г.
 • обучаващи преподаватели (обучители) на възрастни по андрагогическия компонент - теория и методика на учебния процес с възрастни учащи се;
 • експерт-оценители на курсове, програми и проекти за сферата на предучилищното и училищното образование;
 • консултанти при разработването и внедряването на иновации в системата на предучилищното и училищното образование;
 • автори на проекти и ръководители на екипи, работещи по проекти в сферата на образованието.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, подготовка на проекти, научно есе, реферат и пр.

Обучението завършва с държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа (магистърска теза).

 

Условия за прием:

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър и документ за придобита квалификация „учител“.
 • Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg
 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.
 • Събеседване с кандидатите относно мотиви за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

График на занятията - I сем. 2023/2024, редовно и задочно обучение - задължителни дисциплини

График на занятията - I сем. 2023/2024, редовно и задочно обучение - избираеми дисциплини

График на занятията - II сем. 2023/2024, редовно и задочно обучение - задължителни и избираеми дисциплини

Конспект за държавен изпит

Процедура за провеждане на държавен изпит