Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Теория и управление на образованието / Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование – задочно обучение

   

"Ръководителят на програмата и студент представят" - видео

https://www.youtube.com/watch?v=-3-pDJ__UbE

Видеото е създадено със съдействието на телевизия "Алма Матер".

Срок на обучение:

 • 2 семестъра (специалисти);
 • 3 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: задочна

Прием: от зимен семестър; държавна субсидия, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: проф. д-р Силвия Николаева

тел.: 0888 255066

e-mail: s.nikolaeva@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма удовлетворява обективните потребности от широкопрофилна подготовка в областта на теорията и управлението на образованието, от която се нуждаят висшите мениджъри и водещи специалисти в бурно развиващия се сектор на неформалното образование в България, обединяващ организации в трите големи сектора – публичен, частен и граждански. Обучението е ориентирано към изискванията за 7-мо ниво на Европейската квалификационна рамка, като осигурява овладяване на следните основни групи общи професионални компетентности: управленска, аналитична, дизайнерска, информационна, консултативно-оценителска, лицензионна, сертификационна, проектна и технологична.

Студентите получават задълбочена академична, теоретична и практическа подготовка в следните сфери: управление на институции за неформално образование; образователен мениджмънт и иновации в образованието; социално-педагогическо проучване и оценяване на потребностите от обучение и квалификация; дизайн на традиционни и технологично опосредствани образователни програми; оценяване и управление на качеството на неформалното образование; управление на работни екипи и учебни групи в неформалното образование; създаване и използване на виртуални образователни среди и услуги; валидиране и сертифициране на компетентности, придобити чрез неформално образование; подходи и модели за образование на възрастни; международни програмни и проектни дейности и партньорства в неформалното образование.

Завършилите програмата могат да се реализират като: мениджъри на частни и общински институции, предлагащи образователни услуги за деца и възрастни: езикови центрове, школи, клубове, центрове за работа с деца, консултативно-образователни центрове, школи за индивидуално обучение (домашен учител) и занимания през свободното време и др., включително могат да стартират собствен бизнес в тази сфера; координатори на образователни и обучителни проекти и програми; експерти и консултанти по неформално образование и обучение; експерт-оценители (одитори) на образователни услуги, програми и курсове; специалисти по образование на възрастните; създатели и мениджъри на алтернативни образователни среди, мрежи и услуги; експерти към Националната агенция на програма „Учене през целия живот“ и мрежата от центрове, координиращи секторните програми на институционално равнище; ръководители на звена за продължаващо професионално обучение.

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

1) За кандидати за места, субсидирани от държавата с продължителност на обучението – 2 сем. (задочно обучение)

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност “Неформално образование“.

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от мн. добър 4,50
 • Устен конкурсен изпит по приложена програма.

 

Кандидат-магистрите, положили успешно изпит, но некласирани по държавна поръчка имат право при заявено желание да участват в класиране за платено обучение, без да се явяват на събеседване.

 

Програма за устен конкурсен изпит за субсидирани от държавата места

Тема 1. Подходи към същността и практиката на неформалното учене и образование.

Определения за неформално учене и образование. Философски и теоретични основи на неформалното образование. Практическите полета на неформалното образование.

Тема 2. Специфични особености на неформалното образование за деца и възрастни.

Организационни форми за неформално образование. Етапи на планирането и организирането на курсове за неформално образование.

Тема 3. Мениджмънт на образователните институции за неформално образование Видове мениджмънт. Мисия, визия, цели на организацията. Управление на образователната институция. Функции и роли на ръководителя като образователен мениджър.

Тема 4. Организационно развитие

Същност, организационни структури и специфика на приложение в организации за неформално образование. Роля на организационното консултиране при преодоляване на комуникационни и междуличностни проблеми в организацията.

Тема 5. Управление на организационните и образователни промени.

Същност на иновациите. Иновации и иновационен процес в образованието. Планиране на иновациите. Етапи и дейности. Съпротива срещу промяната и методи за преодоляване на съпротивата.

 

Литература

Антология Неформално образование, УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2018.

Балкански, П. (2003). Иновационен мениджмънт в образованието. Учебно помагало. МИМО ИНТЕРАУЛА, С.

Гюрова, В.(2013) Образователен мениджмънт. Габрово.

Джонев, С. (2001).Социална организация. Теория, диагностика, консултация. Том 2, С.

Николаева С., Неформално образование. Философии, теории, практики. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2015.

 

2) За кандидати за места срещу заплащане с продължителност на обучението – 2 сем. задочно обучение

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност “Неформално образование“.

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Добър.
 • Събеседване с кандидатите относно мотиви за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

 

3) За кандидати за места срещу заплащане с продължителност на обучението – 3 сем. задочно обучение

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалности, различни от „Неформално образование“;

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Добър.
 • Събеседване с кандидатите относно мотиви за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Задочно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен сем. 2022/2023 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2022/2023 - задължителни дисциплини

График на занятията септември 2023 - избираеми дисциплини