Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности / Квалификация и пренасочване на работна сила – задочно обучение

   

"От студенти за студенти" - видео

https://www.youtube.com/watch?v=1U387wGYuLA

Видеото е създадено със съдействието на Кариерен център към ФП.

__________________________________________________________

"Ръководителят на програмата представя" - видео

https://www.youtube.com/watch?v=f5JAIgy1gWo

Видеото е създадено със съдействието на телевизия "Алма Матер".

Срок на обучение:

  • 2 семестъра (специалисти);
  • 3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: задочна

Прием: от зимен семестър, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: доц. д-р Силвия Цветанска

тел.: 02/9308 526

e-mail: s.tsvetanska@uni-sofia.bg

 

Програмата има за цел да подготви магистри в областта на професионалната подготовка, квалификацията, преквалификацията и развитието на персонала. Предлаганата подготовка е изключително актуална на пазара на труда с оглед на тенденциите в неговото развитие и на общия социално-икономически контекст в страната.

 

Задачи на магистърската програма:

  • на теоретично равнище: формиране на актуална информираност за състоянието на националния и международния пазар на труда; за съществуващите системи за придобиване на квалификация и за преквалификация; формиране на умения за проблематизиране и обоснован избор в областта на подбора и развитието на кадрите.
  • на практическо равнище: магистрантите да придобият общи и специфични умения за консултиране на лица и институции по отношение на квалификацията на кадрите; способности да проектират, реализират и оценяват цялостни програми за работа с клиента; способности да организират и да координират ролята и дейностите на различните институции и фактори, свързани с движението на работната сила.

 

Съдържанието на магистърската програма включва изучаване на задължителни дисциплини, свързани с: организационната култура и кариерното развитие на съвременните специалисти; квалификационните програми за развитие на човешкия капитал; подбора на персонал; продължаващото обучение на възрастни. Избираемите дисциплини, включени в програмата, конкретизират ключовите направления на професионалната подготовка на студентите. Въз основа на обучението си в магистърската програма желаещите студенти получават възможност за сертифициране по международната програма за подготовка на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF).

Обучението е ориентирано към подготовка на специалисти, които ще могат да работят в Дирекции „Бюра по труда“, центрове по образование и квалификация, центрове за образователни услуги, по професионално ориентиране и обучение, отдели „Човешки ресурси“ и др. Завършилите магистратурата могат да се реализират като управленци и експерти на национално и общинско равнище, както и в неправителствения сектор.

Форми на оценяване: изпити, текущи оценки, курсови проекти, портфолио, работа по проектни задания, практически упражнения, разработване на интерпретативни научни тези.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

  • За 2 семестриалнaтa програмa кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност “Социални дейности“ и сродни на нея.
  • За 3 семестриалната програма кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от всички други специалности.

 

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

Всички кандидати, независимо от продължителността на избраната програма трябва да имат среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.

С кандидатите се провежда събеседване относно мотивите им за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Задочно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен семестър 2021/2022 - задължителни дисциплини

График на занятията летен семестър 2021/2022 - задължителни и избираема дисциплини

График на занятията трети семестър 2021/2022 - избираеми дисциплини