Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Съвременни образователни технологии (с придобиване на професионална квалификация „учител“) - редовно и задочно обучение

   

"Ръководителят на програмата и студент представят" - видео

https://www.youtube.com/watch?v=sIbU1Z9WobI

Видеото е създадено със съдействието на телевизия "Алма Матер".

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: от зимен семестър, обучение срещу заплащане

Ръководител: проф. д-р Лиляна Стракова

тел.: 02/9308 546 или 02/9308 526

e-mail: l.strakova@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е насочена към придобиване на задълбочени познания за образователния процес и за актуални тенденции в педагогическата практика при работа с ученици. Обучението завършва с придобиване на професионална квалификация „учител“.

Програмата е ориентирана към специалисти от различни области, които биха желали да работят като учители по професионалното направление, което са завършили на бакалавърско равнище, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ и Наредба 5/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ бр. 61/02 август 2019 г.), както и като педагогически съветници, директори, помощник-директори, експерти по проблемите на образованието в общините, образователни експерти и консултанти в различни държавни, неправителствени и частни организации.

Програмата има за цел да подготви магистри в областта на организацията, технологията, управлението и реализирането на учебно-възпитателния процес в училище.

Основни приоритети на програмата са: повишаване качеството на подготовката на педагогическите кадри за средното общообразователно училище и професионалните гимназии; подпомагане на кариерното им развитие в условията на качествени промени в средното образование (промени в съдържанието, технологията на учебно-възпитателния процес, финансирането и др.); развитие на компетентности, които подпомагат научната организация на педагогическата работа в училище според съвременните европейски стандарти.

Обучението в магистърската програма дава знания за състоянието на учебно-възпитателния процес в българското училище, за потребностите и перспективите за развитието му в контекста на съвременните европейски образователни стандарти и ценности. То е насочено и към развитието на практически умения за работа с надарени деца, с деца, застрашени от отпадане от училище, с увреждания, в мултиетническа среда и други със специфични образователни потребности.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, курсови проекти, портфолио, работа по проектни задачи, практически упражнения, интерпретативни научни тези и др.

Обучението завършва с държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа (магистърска теза).

 

Условия за прием:

Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от всички специалности.

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

Кандидатите трябва да имат среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.

С тях се провежда събеседване относно мотивите им за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 3 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията I сем. 2023/2024 - задължителни дисциплини

График на занятията I сем. 2023/2024 - избираеми дисциплини

График на занятията II сем. 2023/2024 - задължителни и избираеми дисциплини

 

Държавен изпит - Конспект