Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Педагогика на девиантното поведение – редовно и задочно обучение

   

"От студенти за студенти" - видео

https://www.youtube.com/watch?v=9MIiXSZQKg8&t=3s

Видеото е създадено със съдействието на Кариерен център към ФП.

Срок на обучение:

  • 2 семестъра (специалисти);
  • 3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: от зимен семестър, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: доц. д-р Тони Манасиева

тел.: 02/9308 526

e-mail: manasieva@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е предназначена за подготовка на специалисти, които участват в организацията и провеждането на превантивна и корекционно-възпитателна дейност с малолетни, непълнолетни, пълнолетни с девиантно и делинквентно поведение – в училищата, в специализираните институции за ресоциализация, в правителствени и неправителствени организации и др., занимаващи се с тази проблематика.

Цел на обучението: Подготовка на висококвалифицирани специалисти за работа по превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение.

Задачи на обучението: да се задълбочи теоретико-практическата подготовка в областта на педагогиката на девиантното поведение; да се придобият умения за бързо ориентиране в проблемна ситуация и избор на адекватна методика за работа с отклоняващите се от моралните и правните норми; да се придобият умения за сътрудничество между правителствени и неправителствени институции и организации, работещи в системата за превантивна, корекционно-възпитателна дейност и ресоциализация; да се придобият умения за проучване и реализиране на практико-приложна изследователска работа в областта на превантивната и корекционната педагогическа дейност.

По време на обучението си студентите изучават задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини като: Педагогика на ресоциализацията, Управление на институциите за ресоциализация, Подходи и методи за оценка на девиантното поведение, Семейни интеракции и девиантно поведение, Методика на превантивната и корекционно-възпитателната дейност, Интернет и девиантно поведение, Превантивна и корекционна дейност в мултикултурна среда, Криминология, Пенитенциарна педагогика, Работа с деца жертви на насилие, Превантивна и корекционна дейност в образователни институции, Техники на интервюиране на деца с девиантно поведение, Театрални и драма техники за работа с деца с девиантно поведение, Практикум в социално-педагогически институции.

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално в правителствения и неправителствения сектор, в общообразователните и специалните училища, в институции в системата за ресоциализация на общинско и национално равнище; образователни и възпитателни, социално-педагогически, корекционни институции и организации (комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, приюти, домове за временно настаняване, детски педагогически стаи, социално-педагогически и възпитателни училища-интернати, места за лишаване от свобода, пробационни служби; алтернативни форми за превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, предоставяни в общността и в специализирани институции) като секретари на комисии, педагози, възпитатели, педагогически съветници, инспектори, експерти, сътрудници, организатори и координатори на дейности, свързани с превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение.

Форми на оценяване: изпити, текущи оценки, портфолио, курсови работи.

Обучението завършва с държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

  • За 2 семестриалнaтa програмa кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от педагогическа специалност.
  • За 3 семестриалната програма кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от всички други специалности.

 

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

Всички кандидати, независимо от продължителността на избраната програма трябва да имат среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.

С кандидатите се провежда събеседване относно мотивите им за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

Редовно обучение, 3 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен сем. 2023/2024 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2023/2024 - задължителни дисциплини

График на занятията III сем. - избираеми дисциплини

Конспект за държавен изпит (в сила от уч. 2023/2024 г.) - виж тук