Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Кариерно образование в институции и мрежи за неформално образование – задочно обучение

   

"Ръководителят на програмата представя" - видео

https://www.youtube.com/watch?v=gVElrWmc9bo

Видеото е създадено със съдействието на телевизия "Алма Матер".

Срок на обучение:

  • 2 семестъра, 60 кредита
  • 3 семестъра, 90 кредита

 

Форма на обучение: задочна

 

Прием: от зимен семестър, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: доц. д-р Илиана Петкова

тел.: 0898 747 727

e-mail: i.petkova@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма има за цел да подготви специалисти в областта на кариерното образование и развитие за нуждите на разнообразната и непрекъснато развиваща се мрежа от институции за неформално образование в тясно партниране със системата за формално образование и пазара на труда. Неин създател е проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова.

Подготовката в магистърската програма осигурява възможност за придобиване на международно валидирания сертификат за кариерен консултант GCDF.

Професионални позиции и институции за реализация на завършилите програмата: ръководители и управители на кариерни центрове; експерти по кариерно образование; обучаващи по кариерно образование; кариерни консултанти и специалисти по обучение и кариерно развитие на персонала (за придобилите валидирания международен сертификат); посредници на услуги за кариерно образование; сътрудници-консултанти в: центрове за работа с деца; специализирани центрове и институции за работа със специфичен контингент потребители; кариерни центрове; професионално-информационни и консултантски центрове; неправителствени организации в сферата на кариерното образование; центрове за професионално обучение и квалификация; държавни институции в образователния сектор; научноизследователски центрове и сектори.

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, курсови проекти, портфолио, работа на терен, практически задания, приложни изследвания, презентации.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

  • За 2 семестриалнaтa програмa кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност “Неформално образование“.
  • За 3 семестриалната програма кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от всички други специалности.

 

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg.

Всички кандидати, независимо от продължителността на избраната програма трябва да имат среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.

С кандидатите се провежда събеседване относно мотивите им за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Задочно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини

График на занятията септември 2021 - избираеми дисциплини