Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Информационни и комуникационни технологии в образованието – редовно, задочно и дистанционно обучение

   

ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ - видео представяне на програмата

https://youtu.be/QUb_YzFtDbM

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)

Форма на обучение: редовна/дистанционна

Прием: от зимен семестър, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: доц. д-р Благовесна Йовкова

тел.: 0893 51 86 14

e-mail: b.yovkova@fp.uni-sofia.bg

 

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са ключов компонент не само на съвременните общество и икономика, но и на обучението и образованието във всичките им степени и форми. Сериозният интерес към електронното обучение и особено електронното дистанционно обучение е продиктуван от потребностите на широк кръг обучаеми да получават образователни услуги по всяко време и от всяко място. Електронното дистанционно обучение предефинира ролите и функциите на преподавателите/обучителите. Появи се разделение на функциите на дизайнера на обучение и учебни материали от тези на преподавателя и оценителя на постиженията на обучаемите по електронен път. В същото време се появи потребност от нови функции и роли в осигуряване на учебния процес – тези на техническата и административната поддръжка на електронната учебна среда и дейностите в нея.

Създаването на магистърската програма ИКТ в образованието е мотивирано от необходимостта да се формира такъв интегрален тип професионални компетенции, които могат да осигурят качественото проектиране, провеждане и оценяване на подпомогнато от технологиите обучение.

ИКТ в образованието е и първата акредитирана за дистанционна форма на обучение магистърска програма в Софийски университет.

Магистърската програма с двусеместриална продължителност на обучението е предназначена за бакалаври, завършили педагогически специалности и/или притежаващи квалификация "учител".

Магистърската програма е насочена към формиране на професионални компетенции за ефективно проектиране, провеждане и оценяване на обучение, подпомогнато от електронните информационни и комуникационни технологии в контекста на присъственото обучение, както и на обучение, което изцяло се провежда в смесен формат и в електронни учебни среди.

В процеса на обучение студентите получават следните професионални компетенции: планиране, организиране, ръководство и контрол на курсове и програми, включващи електронно обучение; планиране и организиране на учебен процес с интегриране на ИКТ в различни учебни дейности; проектиране и оценяване на електронни материали за преподаване и учене и дизайн на онлайн учебни дейности; проектиране и разработка на напълно функционални и педагогически обосновани решения в областта на електронното обучение; разработване и прилагане на управленски стратегии за използване на ИКТ в образованието; разработване и управление на проекти в сферата на ИКТ в образованието; подготовка на преподаватели (обучители) в областта на ИКТ в образованието; формиране на общности, предлагащи електронно обучение.

 

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като:

 • специалисти по дистанционно обучение (Код 2359 5044 от НКПД);
 • учител/преподавател по информационни технологии в зани-мания по интереси (Код 2356- 5001 от НКПД); кандидатите трябва да имат придобита професионална квалификация „учител по …“ от области на висшето образование: хуманитарни науки; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки, технически науки.
 • учител, информационни технологии в Център за подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата (Код 2356-5003 от НКПД); кандидатите трябва да имат придобита професионална квалификация „учител по …“ от области на висшето образование: хуманитарни науки; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки, технически науки.
 • проектанти и разработчици на електронно учебно съдържание в средното и висшето образование, научни институти, центрове за професионално обучение, центрове и звена за вътрешнофирмено обучение, браншови образователни центрове, неправителствени организации и др.;
 • експерт-оценители на курсове, програми и проекти за обучение с използване на ИКТ в разнообразен контекст;
 • консултанти при разработването на програми за обучение с използване на ИКТ;
 • автори на проекти и ръководители на екипи, работещи по проекти в сферата на ИКТ в образованието и електронното обучение.

 

Курсовете в магистърската програма се водят от преподаватели от няколко факултета на Софийския университет, като водещи са Факултетът по педагогика и Факултетът по математика и информатика.

Всички курсове от програмата са разработени в електронен формат и са достъпни онлайн. Това създава възможност за гъвкавост и мобилност на обучението на магистрантите.

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, курсови проекти по задължителни, избираеми и факултативни теоретични и практически дисциплини.

Обучението завършва с държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

Kандидатите подават документи за кандидатстване:

 • диплома за висше образование за бакалавър от педагогическа специалност

или

 • диплома за висше образование за бакалавър от всички специалности и документ за придобита квалификация „учител“

 

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

Всички кандидати трябва да имат среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.

С кандидатите се провежда събеседване относно мотивите им за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

 

Срок на обучение: 3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: задочна

Прием: от летен семестър, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: доц. д-р Благовесна Йовкова

тел.: 0893 51 86 14

e-mail: b.yovkova@fp.uni-sofia.bg

 

Програмата е предназначена за завършили бакалавърска степен от всички специалности, с изключение на тези, завършили педагогически специалности и/или притежаващи професионална квалификация „учител“.

 

Обучението завършва с държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване: диплома за висше образование за бакалавър.
 • Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg
 • Всички кандидати трябва да имат среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.
 • С кандидатите се провежда събеседване относно мотивите им за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Дистанционно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен семестър 2022/2023- дистанционно обучение - задължителни дисциплини

Конспект за държавен изпит (в сила от уч. 2019/2020 г.)