Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Дизайн за дигитално учене - редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти) / 3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: от зимен семестър / от летен семестър - държавна субсидия, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

тел.: 0896 725 060

e-mail: r.peytcheva@fp.uni-sofia.bg

 

Блог на програмата: https://dizainzadigitalnouchene.blogspot.com/

 

Магистърска програма „Дизайн за дигитално учене“ се фокусира върху развиващата се с бързи темпове мултидисциплинарна област на обучение, което се осъществява в богата технологична среда в смесен и изцяло онлайн формат.

 

Програмата има за цел да подпомогне студентите в усвояването на съвременни знания за теорията на педагогическия дизайн на електронно обучение и в развитието на умения и компетенции да използват теорията и дигиталните технологии за проектиране на адаптивно, персонализирано и контекстуализирано учене в смесени и изцяло онлайн форми на учене и обучение.

 

В резултат на обучението студентите ще повишат своите знания и умения за използване на технологиите както като продукт (уеб-базирани курсове и електронни учебни ресурси), така и като процес (за проектиране на онлайн учебни дейности и дейности за оценяване). Предвид разнообразието на професионалния опит и подготовка, с които идват обучаемите в тази магистърска програма, обучението предлага на студентите възможности за персонализиране на дизайна на авторските си курсове и разработки въз основа на своите индивидуални и професионални цели и интереси. Използвайки различни дигитални инструменти, обучаемите ще създадат свой собствен теоретично обоснован педагогически дизайн за електронно обучение с акцент върху релевантното използване на технологиите за подпомагане на ученето в различни контексти - от смесено до изцяло онлайн учене и обучение.

 

Двусеместриалната магистърска програма е насочена към широк кръг специалисти, включващ учители, обучители, университетски преподаватели, мениджъри на образователни институции, администратори и експерти от системата за формално образование и неформално обучение и от всички видове образователни институции.

 

Трисеместриалната магистърската програма (само летен прием) е насочена към широк кръг специалисти – бакалаври и магистри, включващ професионалисти (ИТ специалисти и разработчици на образователно съдържание – като специалисти по химия, математика, литература и др.), ангажирани с проектирането на онлайн курсове, електронни учебни ресурси и електронно учебно съдържание, подпомагащи смесеното и онлайн обучение.

 

Програмата е отворена за професионалисти от академичните среди, организации и компании, предлагащи консултантски услуги в областта на обучението и съвременните дигитални технологии, обучаващ персонал в неправителствени организации, членове на екипи, проектиращи продукти за електронно обучение за бизнеса.

 

В двусеместриалната програмата могат да се включат:

 • Специалисти – бакалаври и магистри, завършили педагогически специалности и/или придобили професионална квалификация „учител“;
 • Учители/ обучители/ университетски преподаватели, завършили педагогически специалности и/или придобили професионална квалификация „учител“, с определен опит в преподаването, които биха желали да развият своите умения и компетенции в областта на дизайна на онлайн обучение.

 

В трисеместриалната програмата могат да се включат:

 • Всички, завършили бакалавърска или магистърска програма, които не са от областта на педагогиката и нямат придобита професионална квалификация „учител“;.

 

Тази програма не води до придобиване на професионална квалификация „учител“.

 

В процеса на обучение студентите получават следните ключови за професията на дизайнера на дигитално учене компетенции: способност да прилага теориите на ученето в проектирането на качествен учебен опит; способност да прилага подходящ, контекстуализиран педагогически дизайн при проектиране на иновативни, ангажиращи и качествени електронни курсове и ресурси; способност за идентифициране на изискванията на клиентите/потребителите и за извършване на анализ на потребностите на целевите групи и организации; способност да избира и оценява медии и технологии за проектиране на дигитални учебни дейности и ресурси; способност за дизайн на онлайн курсове във виртуални учебни среди (напр. Blackboard; Moodle); способност за интегриране на визуални, аудио, видео и анимационни елементи при разработването на ресурси за електронно обучение, насочени към подобряване на качеството на учебния опит на обучаемите; способност за прилагане на стандарти за достъпност и използваемост при проектирането на електронно обучение; способност за прилагане на правни и етични аспекти на дизайна на електронно обучение и за качество на електронното обучение; способност за работа с различни заинтересовани страни (клиенти, учители, студенти и т.н.) в екипна среда, за управление на екипи и ефективно общуване с помощта на визуални, устни и писмени формати, подпомагане и подкрепа на други учители и обучители да осъществяват дизайн или редизайн на ефективни, гъвкави, интерактивни и ориентирани към учениците дигитални учебни курсове и ресурси.

 

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като:

 • Специалист по дистанционно обучение (Код 2359 5044 от Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България);
 • Дизайнер на електронно обучение/учене (Instructional/Learning designers for digital education - Code 2359.8 – European skills/competences, qualifications and occupations (ESCO)
 • Дизайнер на електронни учебни ресурси и онлайн модули/курсове (E-learning developer – Code 2359.5 – European skills/competences, qualifications and occupations (ESCO)
 • Обучител на учители в сферата на педагогическия дизайн за дигитално учене (Teacher trainers in the field of digital learning design (Information technology trainers - ISCO-08 code 2356 ESCO)
 • Оценител на онлайн курсове, програми, електронни учебни ресурси и електронно съдържание като цяло;
 • Консултант по дизайн на електронно обучение в разнообразни образователни контексти;
 • Автор на проекти и ръководител на екипи в областта на дизайна на електронно обучение.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, практически задачи.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

1) За кандидати за места, субсидирани от държавата с продължителност на обучението – 2 сем. (редовно и задочно обучение):

Кандидатите подават документи за кандидатстване:

 • диплома за висше образование за бакалавър от педагогическа специалност;
 • диплома за висше образование за бакалавър от различни специалности с придобита професионална квалификация „учител“.

 

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Мн. добър 4,50.

Устен конкурсен изпит по приложена програма. Информация за времето и мястото се публикува на сайта на Факултета по педагогика.

Кандидат-магистрите, положили успешно изпит, но некласирани по държавна поръчка имат право при заявено желание да участват в класиране за платено обучение, без да се явяват на събеседване.

 

Програма за устен конкурсен изпит за субсидирани от държавата места

Тема 1. Развитие на информационните и комуникационни технологии и тяхното значение за ученето, обучението и образованието – съвремие и бъдещи тенденции.

Тема 2. Уроци от мащабното разпространение на електронното обучение по време на пандемията Ковид 19. Силни и слаби страни на дигиталните технологии в подпомагане на преподаването и ученето.

 

Източници:

1. Пейчева-Форсайт, Р., Понятийна рамка на подпомогнатото от дигиталните технологии обучение.

https://www.vedamo.com/bg/knowledge/poniatiina-ramka-elektronno-obuchenie/

2. Пейчева-Форсайт, Р., Парадигми на ученето като теоретична основа за реализиране на разнообразни модели на електронно обучение.

https://www.vedamo.com/bg/knowledge/paradigmi-na-ucheneto/

3. Пейчева-Форсайт, Р., Съвременни подходи за реализиране на електронното обучение в средното образование и тяхното технологично осигуряване.

https://www.vedamo.com/bg/knowledge/savremenni-podhodi-elektronno-obuchenie/

4. Савова, С., Добри практики в онлайн обучението от света.

https://www.vedamo.com/bg/knowledge/praktiki-ot-sveta-online-obuchenie/

5. Въздействия на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното образование – гледна точка на родители на ученици 1-4 клас.

https://www.unicef.org/bulgaria/media/8906/file

6. Анкетно проучване за разпространението на онлайн и дистанционно обучение по време на пандемията.

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm

7. Актуални предизвикателства пред българската икономика, студентски разработки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, София, 2021.

file:///C:/Users/Teacher/Downloads/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20(1).pdf

 

2) За кандидати за места срещу заплащане с продължителност на обучението – 2 сем. (редовно и задочно обучение)

Кандидатите подават документи за кандидатстване:

 • диплома за висше образование за бакалавър от педагогическа специалност;
 • диплома за висше образование за бакалавър от всички специалности и документ за придобита квалификация „учител“.

 

3) За кандидати за места срещу заплащане с продължителност на обучението – 3 сем. (редовно и задочно обучение)

Кандидатите подават документи за кандидатстване:

 • диплома за висше образование за бакалавър / магистър

 

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

Всички кандидати трябва да имат среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.

С кандидатите се провежда събеседване относно мотивите им за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Редовно обучение, 3 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен семестър 2022/2023 - задочно обучение - задължителни дисциплини