Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Докторантски форуми

   
  • КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2020

 

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР

04 декември 2020 г.

 

Програма и презентации:

10.00 ч.Откриване

Панел: Проф. дпн Яна Мерджанова

Проф. д-р Бончо Господинов

 

Секция „Докторантски дебюти”

 

10.10 – 10.25 ч.

Ивайло Миланов , "Модел за социална работа на общинско ниво с деца с поведенчески проблеми, имащи нужда от обща подкрепа "

 

10.25 – 10.40 ч.

Теодора Вълева , "Формиране на литературни и социолингвистични компетентности у учениците в начална училищна възраст чрез съвременната литература за деца".

 

10.40 – 10.55 ч.

Ирена Райкова , „Формиране на социокултурни и комуникативноречеви компетентности чрез обучението по български език и литература в 1.-4.клас”.

 

10.55 – 11.10 ч.

Марияна Стоянова, "Предизвикателства за социална работа с бежанци в условия на социални кризи"

 

11.10 – 11.25 ч.

Александрина Кисьова , „Създаване и управление на социални предприятия към организации за социална работа”

 

11.25 – 11.40 ч.

ас. Екатерина Томова , "Концепции за личността като детерминанта на идеята за личностната компетентност"

 

11.40 – 11.55 ч.

Гергана Назърова, „Кариерно консултиране на таланти”

 

11.55 – 12.15 ч. Почивка

 

Секция „Резултати от докторантски изследвания“

 

12.15 – 12.30 ч.

Ирина Давидова , „Нормативна уредба в областта на допълнителната квалификация на педагогическите специалисти”

 

12.30 – 12.45 ч.

Соня Маринкова , „Малките училища като продукт на демографски и икономически процеси”.

 

12.45 – 13.00 ч.

Полина Фетфова , "Стратегическите приоритети за дигитална компетентност на училищата, като фактор за професионалното развитие на учителите"

 

13.00 – 13.15 ч.

Евгения Роева , „Влияние на арт анимираната групова работа върху желанието на учениците за публична изява“

 

13.15 – 13.30 ч.

Петя Иванова , "Патриотичното възпитание в ДПО "Септемврийче" в периода 1944-1947г. – историко-педагогически аспекти".

 

13.30– 13.45 ч.

Анна Георгиева, „Комуникативни бариери и слепи петна в поведението на социалния работник”

 

13.45- 14.00 ч.

Мария Петкова, „За нуждите от нов комплексен подход при изследването на агресия в училищна среда като сложно социално явление”.

 

14.00 – 14.15

Ралица Мерджанова – Стефанова , „Модели на обучение в контекста на неформалното образование (танцови училища) – гледна точка на танцови учители, танцьори, ръководители на танцови училища“