Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности

   

Представяне на специалността от:

  • Кристина Петрова

https://www.youtube.com/watch?v=HOfkHXtYs2s

  • Ралица Михайлова

https://www.youtube.com/watch?v=VRala6CiPTE

Видеата са изготвени от София Георгиева, възпитаник на Факултета по педагогика и кариерен консултант.

 

Факултетът по педагогика предлага обучение в професионалните направления „Педагогика“, „Социални дейности“ и „Теория и управление на образованието“, които са на първо място в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 г.

 

Специалност Социални дейности е утвърдена специалност със свой облик и доказан авторитет, в която студентите получават знания и професионални умения за е една от най-модерните професии на 21 век. Подготовката на специалисти в тази сфера е продиктувана от разностранните социални проблеми на лица, групи и общности, с цел успешното преодоляване на различни рискови ситуации, тяхната оптимална адаптация и подобряване на социалното им функциониране и качество на живот. Грижата за хората, нуждаещи се от професионална помощ, социална подкрепа и защита е основно задължение на демократичната държава и на гражданското общество, поради което специалност Социални дейности е перспективна, социално значима, с богати възможности за професионално развитие и реализация.

 

Студентите, които се обучават в редовно и задочно обучение, получават солидна фундаментална теоретична и практическа подготовка във всички сфери на социалната работа. Те имат възможност да профилират подготовката си по избор в едно от направленията: социална работа с деца; социална работа в сферата на трудовата заетост; клинична социална работа. По време на обучението си студентите овладяват задълбочени психологически, социологически, етически, правни, медико-хигиенни и организационно-управленски знания и умения; усвояват подходи и методи за индивидуална и фамилна интервенция, подкрепа в общността, разработване и управление на социални проекти и програми. Придобитите компетентности са приложими при работа с различен тип клиенти – деца и семейства, лица в напреднала и старческа възраст, хора в неравностойно социално положение, както и при решаване на редица социални проблеми – бедност, безработица, дезадаптация, социално изключване и др.

 

Обучението се реализира в редовна (4 години) и задочна (5 години) форма на обучение.

 

Успешно завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен и професионална квалификация бакалавър по социални дейности – социален работник, която им дава възможност да се реализират като специалисти в сферите на социалните услуги, социалното подпомагане, насърчаването на трудовата заетост, администрацията и управлението на социалните дейности на общинско и национално равнище, социалната закрила на деца и възрастни от уязвими социални групи, както и в областите на клиничната, медико-социалната и училищната социална работа. Кадрите на специалността са подготвени да заемат позиции на социални работници, специалисти, консултанти, трудови посредници в широк спектър организации за социална работа: дирекции за социално подпомагане, включително и отдели по закрила на детето; бюра по труда; общински и държавни институции, министерства, агенции и други; дневни центрове за деца и възрастни със специфични потребности; защитени жилища; домове за настаняване и социални услуги от резидентен тип; социален патронаж и други услуги в домашна среда и в общността; пенитенциарни заведения; терапевтични центрове и клиники; звена и фирми за подбор и развитие на персонала; неправителствени организации.

 

Обучението завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа.