Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения

   

 

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

 

 

Ръководител: ас. д-р Мария Валявичарска

 

тел.: 0887 592 273

 

e-mail: mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg

 

 

 

За тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти, които имат бакалавърска степен в следните специалности: специална педагогика, логопедия, начална училищна педагогика, начална училищна педагогика с чужд език, предучилищна педагогика, предучилищна педагогика с чужд език, предучилищна и начална училищна педагогика, обща педагогика, социална педагогика, педагогика на изобразителното изкуство, музикална педагогика, психология, социални дейности, специалисти от Националната спортна академия, обществено здраве, специалности, които дават педагогическа правоспособност (филологически, биология, география, история, културология, философия и др.).

 

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование.

 

Магистърската програма има интердисциплинарен характер. Целта е да се подготвят магистри – специални педагози - ерготерапевти, за работа с деца със специални образователни потребности в общообразователните и специалните училища, центрове за специална образователна подкрепа, ресурсни центрове, дневни центрове, логопедични кабинети, като се използват специфични техники на въздействие. Тук става въпрос за различните видове ерготерапевтични средства. Ерготерапията осигурява възможност за максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност.

 

Програмата предлага овладяването на съвременни знания, умения и навици за дейността като средство и подход на въздействие. Важна задача е усвояването на различните видове ерготерапевтични методи и средства за развитие на деца и лица със специални образователни потребности. Процесът на обучение в магистърската програма е приоритетно ориентирана към различните терапевтични методи за постигане на социална и професионална адаптация на децата и възрастните с нарушения.

Важна задача е усвояването на различните видове ерготерапевтични методи и средства за развитие на лица и деца със специални образователни потребности.