Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Социална педагогика / Социално-педагогическа работа с деца и юноши

   

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Прием: от зимен семестър
Ръководител: доц. д-р Александър Ранев
e-mail: a.ranev@fppse.uni-sofia.bg
Магистърската програмата има за цел да насочва, обучава и формира професионално-познавателни умения на специалисти за социално-педагогическа работа с деца и юноши.
Многофункционалната професионална роля в социално-педагогическата работа с деца изисква обучение, насочено към мотивация и компетентност за удовлетворяване на основни потребности на децата в ранната онтогенеза и добре развити познавателни и социални умения с възможности да се използват в разнообразието от форми за социално-педагогическа помощ на деца в риск.
Задачите на програмата „Социално- педагогическа работа с деца и юноши” са ориентирани към придобиване на знания и умения, чрез които се формира отношение към динамичните процеси на промяна в детското развитие и възможности да се влияе превантивно върху поведението. Предвидените курсове запознават студентите :
с нормативните основи на дейността и принципите на професионалната етика при социална работа с деца в риск и различни стратегии за управление на социално- педагогическата дейност;
със знания за ресоциализацията и практиката по света и у нас;
със знания за консултиране на деца и семейства;
със знания и умения за комуникативни, оргаизационни и образователни технологии в социално-педагогическата работа;
с възможности на психо-интерактивни техники в социално-педагогическата работа с деца и юноши със специални педагогически нужди;
Принципната основа на програмата е обучение, при което приоритетно се акцентува на резултатите от социално-педагогическата помощ, отнасящи се до възможностите за детето:
да бъде закриляно в индивидуално-диференцирания подход ;
да се постига най-добрия интерес за него в хуманизацията на взаимоотношенията;
да се моделират взаимодействията в системната социална работа.
В магистърската програма ще се приемат кандидати за задочно обучение, които имат бакалавърска степен или висше образование по социална педагогика и другите утвърдени педагогически специалности, специалности с учителска правоспособност, Социални дейности, Логопедия, Обществено здраве, Психология, Социология, Теология и другите сродни хуманитарни и социални специалности, с успех не по-нисък от добър.