Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Социална педагогика / Педагогически съветник в училище

   

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Прием: от зимен семестър
Ръководител: проф. дпн Николай Попов
e-mail: nbpopov@uni-sofia.bg

Магистърската програма има за основна цел да подготвя високо- квалифицирани специалисти, които да се реализират ефективно като педагогически съветници в държавни, общински и частни училища, както и като консултанти в държавни, общински и частни институции за работа с деца и младежи. Насочеността на магистърската програма е към подготовката на експерти, които професионално да отговорят на потребностите от съветник, посредник, доверител, „адвокат“, ментор, координатор в отношенията между ученици, учители, възпитатели, родители, училищно ръководство.
Обучението в магистърската програма се фокусира върху постига- нето на следните образователни цели: 1) Изграждане на професионална идентичност на бъдещите педагогически съветници, които да се грижат за физическото, интелектуалното и социалното развитие на учениците, да ги предпазват от рискове, да забелязват, диагностицират и разбират същността на затрудненията, които учениците изпитват. 2) Формиране на специалисти, които да са в помощ на училищното ръководство и учители- те, да посредничат в конфликти между ученици, родители и учители, да предлагат възможни решения за усъвършенстване на работата в училище, да могат да съветват индивидуално или групово всички участници в учи- лищния живот. 3) Създаване у педагогическите съветници на подготвеност за търсене на съдействие от други специалисти, социални и медицински служби, както и държавни или общински органи, когато е необходимо.
Завършилите магистърската програма усвояват компетенции за: извършване на диагностична дейност с цел откриване и класифициране на всички проблемни и заслужаващи специално внимание ученици; индивидуално и групово педагогическо консултиране на ученици, ро- дители и учители; групова работа за развитие на умения за социален избор; мотивиране на учениците към усъвършенстване на личните им умения; развиване на социалните умения на учениците; изследване на нагласите и способностите за избор на професия; посредническа дейност с цел преодоляване на различни конфликти; проучване и анализиране на потребностите от обща и допълнителна подкрепа; планиране и координиране на дейности с учители и родители за създаване на под- крепяща среда; взаимодействие с външни на училището организации.
В магистърската програма Педагогически съветник в училище се приемат завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ от всички педагогически специалности, психология, или други специалности с учителска правоспособност, с успех не по-нисък от добър.