Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Ранно чуждоезиково обучение в началните класове-за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка

   

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Ръководител: гл. ас. д-р Людмила Зафирова
e-mail: l.zafirova@fppse.uni-sofia.bg
Програмата има за цел подготовка на висококвалифицирани педа- гогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес по чужд език в начален етап на основната образователна степен. Учебните дисциплини, заложени в учебния план на програмата, съдействат за разширяване и обогатяване на лингвистичните, педагогическите и методическите компетенции на обучаемите, които са им необходими при преподаването на чужд език в началните класове.
Специално внимание се отделя на чуждоезиковата подготовка на кандидатите. Освен педагогическите и методически учебни дисциплини, програмата включва необходимата аудиторна и извънаудиторна заетост по практически чужд език, осигуряваща формиране на комуникативна компетентност и достигане до самостоятелно ниво на владеене на езика. Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, учител по чужд език в начален етап (I – IV клас).
Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички, които удовлетворяват следните две условия:
имат завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
притежават професионална квалификация „учител“.
За 2024/2025 учебна година се приемат само кандидати с изучаване на английски език като чужд.
Предвижда се обучението да е само в платена форма. Кандидатите не полагат конкурсен изпит, а класирането става по успех от дипло- мата за висше образование. До участие в класиране се допускат само кандидати, завършили висшето си образование, с успех не по-нисък от добър. Приемът в програмата е от зимен семестър.