Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Предучилищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

   

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Прием: от зимен семестър Ръководител: проф. дн Радослав Пенев e-mail: rpenev@uni-sofia.bg
Насоченост, образователни цели
Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани пе- дагогически кадри за реализиране на образователен процес в институ- ционалните форми за деца до седемгодишна възраст. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата педагогическа и методическа подготовка на завършили специалности ОКС „бакалавър“ или „магистър“ с учителска правоспособност. Магистрите получават общообразователна и психолого-педагогическа подготовка, и усвояват практико-технологични умения за професионална реализация в системата на предучилищното образование.
А. Образователни цели: Осигуряване на перманентна теоретична и практическа подготовка в областта на предучилищната педагогика. Б. Професионални цели: Подготовка на високо квалифицирани спе- циалисти за системата на предучилищното образование в съответствие
с държавните изисквания и световните стандарти.
Процес на обучение:
Продължителността на обучението е два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, които се про- веждат под формата на лекции, упражнения и извънаудиторна заетост. Дисциплините завършват с различни форми на контрол – теоретични и практически изпити, текущо оценяване на базата на проведени тестове,

реферати, задачи с теоретико-приложен характер, разработени курсови работи, проекти, изследвания и презентации.
Компетентности, необходими за професионална реализация. А: Общотеоретични
Знания, умения и отношения за педагогическо взаимодействие с деца, базирани на позитивна комуникация, интерактивност, индивидуален подход и сътрудничество, познания и умения за научноизследователска и преподавателска работа.
Б: Професионални
Практико-приложни умения за апробация на педагогически тех- нологии в предучилищното образование.
Условия за прием
Кандидатите трябва да притежават образователно- квалификацион- на степен „бакалавър“ или „магистър“ в специалности с учителска правоспособност.
Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.
Професионална реализация
Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно-управлен- ска, експертна, консултативна, диагностично-прогностична и култур- но-просветна дейност в системата на предучилищното образование, в други управленски и културно-просветни структури, обществени и спортни организации, както и да продължи обучението си в други магистърски програми.
А. Професионална квалификация: Педагог, детски учител.
Б. Специализирани видове професионална дейност: Преподавател в центрове за работа с деца и детски школи; педагогически съветник в детска градина; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; работа в институциите за медийна и художествена комуникация; работа в домове за деца, лишени от ро- дителски грижи; консултант-експерт в институции, работещи с деца от предучилищна възраст.