Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

   

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Ръководител: проф. дн Любен Витанов, доц. д-р Иван Душков
e-mail: lvitanov@uni-sofia.bg, idushkov@uni-sofia.bg
Програмата има за цел подготовката на високо-квалифицирани пе-дагогически кадри в областта на началната училищна педагогика. Чрез
включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата педа- гогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „бакалавър“ или
„магистър“ специалности с учителска правоспособност. Обучението в магистърската програма обхваща два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Завършилите магистърската про- грама придобиват професионална квалификация: педагог, начален учител.
Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (4-годишно обучение) в специалности без придобита педагогическа правоспособност от всички професионални направления.
Обучението се реализира само в задочна и платена форма. Кандидатите за магистърската програма не полагат конкурсен изпит, класирането е по документи. До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех от дипломата за ОКС “бакалавър” не по-нисък от добър. Приемът в програмата е от зимен семестър.