Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)

   

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Ръководител: проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Любка Алексиева, проф. д-р Николай Цанев, доц. д-р Анна Георгиева
e-mail: imircheva@uni-sofia.bg; l.aleksieva@fppse.uni-sofia.bg; n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg; ag@uni-sofia.bg
Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани пе- дагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес от първи до четвърти клас. Чрез включените в учебния план учебни задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, както и такива с практическа насоченост, провеждани в реална образователна среда в училище, се осигурява необходимата психолого-педагогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ специалности без педагогическа и/или учителска правоспособност.
Магистрите, завършили успешно програмата придобиват образова- телно-квалификационна степен „магистър – педагог, начален учител“ и могат да се реализират като: начален учител; учител в група за целодневна организация на учебния ден в 1.-4. клас; преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност; административно-управленски, научни и научно-помощни длъжности в детските отдели и институции за масова художествена комуникация; консултант-експерт в институции за работа с деца от началната училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към различни държавни, общински и частни образователни институции.
Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, начален учител.
Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кан- дидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ (4-годишно обучение) в специалности без придобита педагогическа правоспособност от всички професионални направления.
Обучението се реализира само в задочна и платена форма. Кандидатите за магистърската програма не полагат конкурсен изпит, класирането е по документи. До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех от дипломата за ОКС “бакалавър” не по-нисък от добър. Приемът в програмата е от зимен семестър.