Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

   

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Прием: от зимен семестър
Ръководител: проф. д-р Любослава Пенева e-mail: lpeneva@uni-sofia.bg

Насоченост:
Програмата е предназначена за студенти със завършена образова- телна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в областта на педагогическите науки.
Образователни цели:
– Да осигури насоченост към анализ на процесите на управление, обслужване и качество на педагогическото взаимодействие в образо- вателните институции, предназначени за ранно детско образование до седемгодишна възраст;
– Да се усъвършенстват общотеоретичните и професионалните компетенции, необходими на бакалаврите-педагози в областта на пе- дагогическите науки и мениджмънта на образованието;
Компетентности, необходими за професионална реализация Общотеоретични компетентности:
– Умения за инициативност, за конкурентноспособност и за кон- цептуалност в институциите за ранно детско образование до седем- годишна възраст;
– Умения за интегриране на управленските функции в образователни институции с различна организация – почасова, полудневна, целодневна;
– Умения за усъвършенстване на образователния потенциал за управление на центрове за личностно развитие, за анимационни цен- трове и игротеки, за детско творчество, за приобщаващо образование за деца, за педагогически услуги.
Професионални компетентности:
– Умения за реализиране на социално-педагогическите и админи- стративните функции на мениджъра – визия за решаването на проблеми при проектирането на програма за лицензиране на институцията и за конкурсни процедури на назначаване на педагогически екип;
– Умения за реализиране на методическите, технологичните и на практико-приложните функции за консултация, контрол и оценяване на постиженията на субектите в институцията – деца и възрастни;

– Умения за реализиране на административно-финансови програми за кариерно развитие на персонала и за усъвършенстване на матери- алната база на институцията;
– Умения за научно-изследователския и за творческия цикъл на партньорство с външни за институцията субекти в образователното пространство – държавни, общински, частни и неправителствени ор- ганизации, съпътстващи просперитета на образователните институции;
– Умения за проектирането на портрет на институцията и на мо- ниторинга за качеството на образованието в нея чрез ИКТ-средства.
Условия за прием
Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.
Професионална реализация:
– Държавни, общински и частни институции за ранно детско об- разование до седемгодишна възраст според приоритетите на стратегия
„Европа 2020“;
– Центрове за личностно развитие, центрове за педагогически услуги и приобщаващо образование, центрове за сезонно и почасово отглеждане на деца;
– Центрове за игрова анимация, центрове за атракция и забавле- ние на деца и възрастни; центрове за приложни изкуства и за детско творчество;
– Центрове и фирми за разработване и разпространение на игро- во-образователни средства, за обзавеждане на институции за преду- чилищна възраст.