Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Медийна педагогика и художествената комуникация

   

А. Форма и срок на обучение:
редовно обучение; 8 семестъра /4 години/.

 

Б. Целева ориентация на специалността.
– Придобиване на многостранни комплексни знания както в областта на теорията, историята, методиката и съвременните проблеми на педагогиката, така и за спецификата на комуникацията в сферата на културата и посредством медиите и съвременните дигитални медийни технологии.
– Формиране на умения за диагностика и консултиране по актуални въпроси на организацията и управлението на образованието, прилагани чрез инструментарума на педагогиката, медиазнанието, новите технологии и културологията.
– Овладяването на методиката на чуждоезиковото обучение, реализирано с деца в предучилищна и начална училищна възраст в различни образователни институции.

 

В. Професионална реализация:
длъжност в детските отдели на институциите за медийна и художествена комуникация; специалист педагог в медиите (вкл. и уеб-базираните), компетентен по въпросите на възпитанието и образованието; специалист педагог в културните институции (институции, свързани с изобразителното, музикалното, театралното изкуство, литературата, фолклора и др.); специалист по маркетинг и мениджмънт на медийната и художествената комуникация в образователните институции; специалист педагог в отделите за връзки с обществеността; преподавател по медиазнание, медийна педагогика, медийна дидактика и художествена комуникация в средното училище; учител по чужд език на деца в предучилищна и начална училищна възраст; консултант-експерт в културни, медийни и комуникационни институции, в които се работи с деца; ръководител и преподавател в културни и медийни центрове за деца, детски школи и групи за извънкласна дейност; консултант-експерт в изследователски и прогностични агенции и центрове по въпросите на педагогиката и образованието; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна и научно-помощна длъжност.

 

Г. Администриране.
– Ръководител – доц. д-р Данаил Данов
– Инспектор – Лора Чорбаджийска Каб. 206 сл. тел. 02 9706 262