Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Логопедия

   

Насоченост, образователни цели

Логопедията е интердисциплинарна специалност с равностойно приложение в различни сфери – педагогическа, парамедицинска, социално дело. Целта ѝ е да дава професионална подготовка за работа с лица с всички комуникативни нарушения във всички възрастови групи. Логопедът извършва диагностика, корекционна терапия и профилактика на тези нарушения и работи в сътрудничество с педагози, медици, психолози, рехабилитатори и др., със семействата на лицата с комуникативни нарушения. Чрез специалност Логопедия се отговаря на обществената потребност от специалисти по преодоляване на нарушенията на речта и комуникацията с оглед пълноценното развитие на децата и подрастващите, интеграцията и социалната реализация на лицата с увреждания.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Академичната подготовка включва придобиването на знания и умения по базисните за специалността науки в три блока – психолого-педагогически, медико-биологичен и лингвистичен, и в профилиращи дисциплини, пряко свързани с професията логопед. Всяка профилираща дисциплина обхваща конкретна нозологична област и съдържа три модула: описание на съответната патология, диагностично оценяване, основни корекционно-терапевтични интервенции. Завършилите бакалавърска степен придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на езикова и говорна патология: гласови и артикулационни нарушения, нарушения при краниофациални малформации, прозодични нарушения, неврологични езикови и говорни нарушения – придобити и на развитието (специфични езикови нарушения, афазия, дизартрия), дисфагия, комуникативни нарушения при психична девиантност (аутизъм, шизофрения и др.), при интелектуална и при сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението) и др.

 

Професионални компетенции

Изискванията към професионалните качества и компетенции на бакалавъра по логопедия са:

  • да организира и осъществява индивидуална и групова логопедична работа в зависимост от възрастовия и индивидуалния потенциал на лицата с комуникативни нарушения, като прилага знанията за етиологията, симптоматиката, диагностиката, диференциалната диагностика на нарушенията и средствата за тяхното преодоляване;
  • в образователните институции да работи в сътрудничество с педагогическите специалисти за комплексно въздействие над децата и подрастващите с езикови и говорни нарушения; в екипа училищни специалисти да участва в разработването на индивидуални програми за обучение на интегрираните деца със специални образователни потребности;
  • в клиничните институции като част от екипа болнични специалисти да работи в сътрудничество с медицинските и парамедицинските специалисти при определянето на рехабилитационния потенциал на лицата с езикова и говорна патология;
  • в социалните заведения да участва в екипа специалисти в преценката на потенциала на лицата с увреждания и с езикови и говорни нарушения и в разработването на програмите за социална рехабилитация и интеграция;
  • във всички екипи да ръководи логопедичната работа;
  • да води документация за входното, текущото и изходното състояние на лицата с комуникативни нарушения;
  • да провежда консултации и превантивна дейност по проблемите, свързани с появата и преодоляването на речевите нарушения;
  • да ръководи интегрирането на семействата на лицата с комуникативни нарушения в логопедичната работа.

 

Професионална реализация

Логопедът-бакалавър може да работи към институции от различни сфери: специални училища и детски градини, общообразователни училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни, центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи и др., както и на самостоятелна практика. Бакалаврите по логопедия могат да продължат образованието си в магистърски програми, даващи възможност за допълнителни знания и умения в специализирани области на логопедията, или за придобиване на такива в други специалности.