Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Физическо възпитание и спорт

   

 

Насоченост, образователни цели
Бакалавърът по физическо възпитание и спорт получава подготовка за реализация на педагогически дейности в областта на физическото възпитание и спорта в СОУ и всички регламентирани образователни структури, включващи такива дейности с деца и младежи от 6 до 18 години.

 

Образователните цели се реализират в няколко аспекта:

 

  • Академична общообразователна психолого-педагогическа подготовка, която се осъществява с блок от дисциплини, включващи запознаване с обща и възрастова психология, теория на възпитанието, дидактика и др.
  • Специализирана медико-биологична подготовка, която да гарантира знания за човешкия организъм и процесите, протичащи в него
  • Специализирана спортно-методическа подготовка, осигуряваща познаването на техниката и тактиката на отделните спортове, както и методиката за овладяването й.

 

Професионални компетенции
Академичната подготовка включва придобиването на знания и умения в областта на педагогическите, психологическите, медико-биологични и други базисни за специалността дисциплини, както и такива, пряко свързани с физическото възпитание и спорта: да обучават учениците в основни и избираеми спортове, да планират работата си, да организират и провеждат различни форми на физическо възпитание и спорт.

 

В процеса на обучението бакалавърът формира умения за:

 

  • Позитивна комуникация за образователно-възпитателно взаимодействие с деца и младежи от 6 до 18 години
  • Съвременни подходи при прилагането на средствата и методите за физическо възпитание
  • Регулиране на функционалното натоварване на обучаваните
  • Планиране, организиране и контролиране на цялостната учебно-възпитателна дейност.
  • Отчитане и анализиране на резултатите от дейностите в различните форми

 

Професионална реализация
Бакалавърът по физическо възпитание и спорт може да се реализира професионално като: учител по физическо възпитание и спорт във всички степени на образователната система в Република България, организатор на форми на физическо възпитание и спорт, преподавател в детски школи, възпитател и други длъжности, за които се изисква висше образование със спортна и/или педагогическа квалификация, консултант и сътрудник в масмедиите, научен работник.