Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Виртуални студийни технологии, Миди технологии и Виртуални студийни инструменти), обявен в ДВ, бр. 51/27.06.2017 г.

   

Кандидат: доц. д-р Адриан Георгиев Георгиев

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 17.01.2018 г. 12.00 ч. в кабинет № 315 на ФНПП.