Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по чужд език - предучилищна и начална училищна възраст), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.

   

Кандидат: доц. д-р Екатерина Неделчева Софрониева

Председател на научното жури: проф. дфн Димитър Веселинов Димитров, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Рецензии:

  • проф. дфн Димитър Веселинов Димитров – БГ / EN
  • проф. д-р Галина Николова Шамонина – БГ / EN
  • доц. д-р Пенка Тодорова Кънева – БГ / EN

Становища:

 

Заключителното заседание да се проведе на 18.12.2020 г. от 11.00 ч. в платформата Мудъл.