Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 1.2 Педагогика (Специална педагогика), обявен в ДВ, бр. 49/29.05.2020 г.

   

Кандидат: доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева

Председател на научното жури: доц. дн Милен Замфиров Замфиров, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материали:

 

 

Рецензии:

 

 

Становища:

 

 

 

 

Заключителното заседание ще се проведе на 02.10.2020 г. от 12.30 ч. в кабинет № 313 на ФНОИ.