Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владислав Владимиров Ненчев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Владислав Владимиров Ненчев на тема „Теории за време и пространство, основани на региони. Динамична релационна мереотопология” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика (Математическа логика)”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. дмн Димитър Вакарелов

Председател на научното жури: доц. д-р Александра Соскова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: