Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Таня Георгиева Тонова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Таня Георгиева Тонова на тема „Когнитивни модели за обучение по математика на ученици от 3-6 клас” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика и информатика в професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по ...”. Докторант на самостоятелна подготовка.

Председател на научното жури: проф. д-р Кирил Банков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: