Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стела Иванова Русева, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Стела Иванова Русева на тема “Изграждане на система за защита от DDoS атаки” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика (Компютърни мрежи и архитектури)” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: проф. д-р Нина Синягина

Председател на научното жури: доц. д-р Стефан Димитров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: