Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ставрос Андреу Ставру, Факултет по математика и информатика

Блок 2, зала С на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Ставрос Андреу Ставру на тема „Подход за внедряване на гъвкави методи и практики при разработване на софтуерни системи” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика (Софтуерни технологии)” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. д-р Силвия Илиева

Председател на научното жури: проф. д-р Боян Бончев

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: