Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Сия Валентинова Цолова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Сия Валентинова Цолова на тема „Моделиране на стратегии за технологични стартиращи компании” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика (Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии)” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Петко Русков

Председател на научното жури: проф. д-р Боян Бончев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: