Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пламен Ивайлов Траянов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Пламен Ивайлов Траянов на тема „Общи разклоняващи се процеси на Кръмп-Мод-Ягерс – модели и приложения в демографията“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика”, докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика”. Докторант задочна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. д-р Марусия Божкова

Председател на научното жури: доц. д-р Весела Стоименова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: