Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петър Русланов Армянов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Петър Русланов Армянов на тема „Файлов формат за съхраняване на мултимедийна информация – поточен пренос на векторна анимация” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика). Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: доц. д-р Павел Бойчев

Председател на научното жури: проф. д-р Магдалина Тодорова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: