Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николина Илиева Николова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Николина Илиева Николова на тема „Проектно-изследователски подход при преподаването на информатика и информационни технологии” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии). Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Научен ръководител: доц. д-р Елиза Стефанова

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Тонов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: