Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Людмил Василев Аначков, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Людмил Василев Аначков на тема „Делови игри и симулации в обучението” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки”. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: доц. д-р Камен Спасов

Председател на научното жури: доц. д-р Петко Русков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: