Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Красимира Янкова Костадинова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Красимира Янкова Костадинова на тема „Застрахователни модели на риск и вероятност за фалит” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката“. Докторант задочна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. дмн Леда Минкова

Председател на научното жури: доц. д-р Весела Стоименова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: