Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калин Георгиев Николов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Калин Георгиев Николов на тема „Анализ и извличане на компютърни програми (модели и методи за верификация на свойства на нерелационни бази от данни” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика (Езици и среди за програмиране)” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант задочна форма на обучение.

 

Научен ръководител: доц. д-р Магдалина Тодорова

Председател на научното жури: проф. д-р Владимир Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: