Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивайло Владимиров Величков, Факултет по математика и информатика

Зала „С” в блок 2 на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Ивайло Владимиров Величков на тема “Моделиране и контрол на ИТ-стратегии в държавната администрация” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика (Софтуерни системи и архитектури)” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Петко Русков

Председател на научното жури: доц. д-р Камен Спасов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: