Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ина Асенова Найденова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Ина Асенова Найденова на тема „Приложение на Data Warehouse системи за разкриване на знания: Разреденост на данните в многомерния аналитичен модел” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант задочна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Калинка Калоянова

Председател на научното жури: проф. д-р Владимир Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: