Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Иванов Георгиев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Георги Иванов Георгиев на тема „Неинтегруемост в смисъл на Лиувил на някои уравнения на Пенлеве от по-висок ред“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика (Диференциални уравнения). Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. дмн Емил Хорозов

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Живков

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: