Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елза Петрова Иванова-Димова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Елза Петрова Иванова на тема „Върху някои категории, свързани с категорията на локално компактните хаусдорфови пространства и непрекъснатите изображения” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика (Геометрия и топология)”. Докторант задочна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. дмн Георги Димов

Председател на научното жури: проф. д-р Тинко Тинчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: