Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Тодоров Георгиев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Димитър Тодоров Георгиев на тема „Алгоритмични методи за некласически логики” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Математическа логика“. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. д-р Тинко Тинчев

 

Председател на научното жури: доц. д-р Христо Ганчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дмн Димитър Вакарелов

проф. Андреас Херцих

 

Становища:

проф. д-р Тинко Тинчев

доц. д-р Христо Ганчев

доц. д-р Владимир Сотиров