Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Георгиев Димитров, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Димитър Георгиев Димитров на тема „Програмен аспект на теорията на обобщените мрежи – оптимизация на алгоритми за изпълнение, оператори за модификация на модели и приложения” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: чл. кор. дмн. дтн. Красимир Атанасов

Председател на научното жури: проф. д-р Владимир Димитров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: