Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деница Парашкевова Григорова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Деница Парашкевова Григорова на тема „ЕМ алгоритми за „probit” модели със случайни ефекти“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.10 „Теория на вероятностите и математическа статистика” в професионално направление 4.5 „Математика”. Докторант редовна форма на обучение.

 

Научен ръководител: доц. д-р Ралица Георгиева

Председател на научното жури: доц. д-р Марусия Божкова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: