Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Цветелин Стефанов Заевски, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Цветелин Стефанов Заевски на тема „Комбинирани процеси на Ито и Леви” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.11 „Изследване на операциите” в професионално направление 4.5 „Математика”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. дмн Рачо Денчев

Председател на научното жури: доц. дмн Леда Минкова

Автореферат

Рецензии:

Становища: