Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Андрей Константинов Сариев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Андрей Константинов Сариев на тема „Определимост в степенни структури” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика (Математическа логика)”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Христо Ганчев

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Дичев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: