Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Албена Петрова Търнина, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Албена Петрова Търнина на тема „Семантично-ориентирани архитектури и използване на онтология за организиране на адаптивно търсене” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информационни технологии“. Редовен докторант.

 

Научен ръководител: проф. д-р Красен Стефанов

 

Председател на научното жури: доц. д-р Павел Бойчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: