Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Магистърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език

   

Магистърска програма "Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език"

 

Срок на обучение: 4 семестъра (съвместно обучение - 2 семестъра в СУ "Св. Климент Охридски" и 2 семестъра в Пекинския университет за чужди езици);
2 семестъра (обучение в СУ "Св. Климент Охридски")

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане
Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Антония Цанкова

 

Магистърската програма "Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език" е съвместна програма на катедра "Китаистика" във ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Българистика" в Пекинския университет за чужди езици. Тя се провежда в два варианта на обучение:
• Четирисеместриално обучение, съответно 2 семестъра в катедра "Китаистика" във ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски" и 2 семестъра в катедра "Българистика" в Пекинския университет за чужди езици. Успешно завършилите програмата получават обща диплома на СУ "Св. Климент Охридски" и Пекинския университет за чужди езици, с професионална квалификация "Преводач с китайски и български език и специалист по междукултурна комуникация";
• Двусеместриално обучение в катедра "Китаистика" във ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски". Успешно завършилите програмата получават диплома от СУ "Св. Климент Охридски" и професионална квалификация "Преводач с китайски и български език".

При обучението в СУ "Св. Климент Охридски" основен акцент в преподаването представлява преводът от китайски на български език, а обучението в Пекинския университет за чужди езици се фокусира главно върху обратния превод от български на китайски език. Магистрантите се обучават в смесени групи от български и китайски студенти, което дава възможност за взаимно обучение при превода от и на роден език и интеркултурна комуникация в международна среда. Курсът на обучение е ориентиран основно към овладяване на практически умения и развиване на необходимите професионални техники по писмен и устен превод, но тя включва също така общотеоретични и профилиращи дисциплини по съпоставително езикознание, теория на превода, интеркултурна комуникация и медиация и други дисциплини, осигуряващи високо академично ниво на програмата и възможност за продължаване на обучението в ОНС "доктор". Програмата предлага паралелни курсове по практически китайски език и практически български език за напреднали, съответно за българските и китайските студенти, с цел надграждане на езиковите компетенции по чужд език и по-ефективна подготовка за осъществяването на двустранен превод. Практическите занятия по писмен превод обхващат различни области на преводната литература - художествен превод (на проза и поезия), превод на публицистичен, административен, икономически, обществено-политически, юридически, научно-технически и други текстове, с възможности за специализация чрез определени избираеми дисциплини. Практическите занятия по устен превод изграждат основните умения и компетентности в консекутивния и симултанния превод като тренинг на концентрация и памет, логическо извеждане на ключови предикации и идейни послания, прецизно и структурирано предаване на преводно съдържание, усвояване на система за водене на записки, устен превод без нотиране, комуникативни и презентационни умения, артикулация и дикция и др. Важен аспект във формирането на езиковите компетентности на магистрантите по превод са курсовете по езикова култура, правописна норма и езикови стандарти на българския и китайския език. Програмата предоставя широки възможности за преводаческа подготовка и практика чрез максимално близки до реалните условия на превод симулации и асистенции, стажове и участия в реални събития с превод.

Студентите се обучават в магистърската програма при условията за прием по държавна поръчка, с осигурени възможности за ползване на държавна стипендия за едногодишния модул в Пекинския университет за чужди езици. Студентите, които вече са придобили образователно-квалификационна степен "магистър", могат да кандидатстват за платено обучение в програмата.

Условия за кандидатстване:
• От българска страна в програмата могат да кандидатстват студенти, които имат завършена бакалавърска степен по Китаистика с успех над 4.00, или бакалавърска степен по друга специалност със същия успех и при издържано успешно Ниво 5 от стандартния международно признат изпит за владеене на китайски език като чужд (HSK). Ако кандидатът няма завършена бакалавърска степен по Китаистика или сертификат за владеене на езика, може да се яви на вътрешен езиков тест за Ниво 5 по системата на HSK, който се организира от катедра "Китаистика" в обявените срокове за кандидатстване.
• От китайска страна в програмата могат да кандидатстват студенти, които имат завършена бакалавърска степен по Българистика с успех над 4.00.
• Кандидатите се приемат по съответните конкурсни процедури в университета на страната, в която са придобили своята бакалавърска степен.

Програма за събеседване:
Кандидатите с одобрени документи и сертификати за езикова компетентност се допускат до събеседване на български и китайски език.
1. Кандидатът представя каква е неговата досегашна подготовка по специалността и къде я е получил, както и мотивацията си да се обучава в магистърската програма по Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език.
2. Кандидатът посочва плановете си за бъдеща професионална реализация, свързани с магистърската програма.
3. Комисията може да обсъди с кандидата общи въпроси в сферата на превода с китайски и български език.
Изпитната комисия поставя оценки на кандидатите по шестобалната система.

 

Учебни планове