Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Инструкция за ....

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

  1. При придвижването към сградите и вътре в тях не извършвайте действия, които биха застрашили Вашето и това на околните здраве.
  2. Спазвайте правилата и инструкциите за безопасна работа с компютри, машини и съоръжения, транспортни средства, химически и биологични материали и др.
  3. Забранява се работата с неизправни уреди.
  4. При възникнала повреда в апаратурата не извършвайте действия по отстраняването им, а уведомете незабавно преподавателя.
  5. Използвайте лични предпазни средства и обезопасете работното си място, ако е необходимо.
  6. При повреда в електрическата инсталация, асансьорите, техническата апаратура и др. уведомете незабавно лицата, отговарящи за изправността им.
  7. В случай на злополука незабаво потърсете бърза медицинска помощ на тел. 150 или 112.
  8. При аварийна ситуация (пожар или природно бедствие) първо се обадете на тел. 160 или 112, а след това се отправете към най-близкия изход, следвайки евакуационния план на сградата.
  9. След приключване на работа сте длъжни да оставите работното си място и уредите, с които сте работили, в порядък и пожаробезопасно състояние.

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:

ИНЖ. М.ГРОЗДАНОВА