Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Романистика / Преподаватели

   

 

КАТЕДРА „РОМАНИСТИКА“

Ръководител катедра - доц. д-р Маргарита Руски-Вандова

 

 

Проф. дфн Ирена Кръстева

 

 

 

Френска литература – Реализъм и символизъм; Теория и практика на превода; Превод на технически текстове; Научнотехнически френски език; Превод на художествени текстове; Езикова медиация и междукултурна медиация

 

 

Проф. дфн Весела Генова

 

 

 

 

Френска литература – Средновековие; Френска литература – Класицизъм; Бази данни и превод; Компютърна текстообработка и редактиране за преводачи; Европейски институции и превод

 

 

Проф. д-р Рени Йотова

 

 

 

 

Политически и културни измерения на институционалната франкофония; Методология на филологическото изследване; Рецепция на франкофонските мигрантски литератури в Централна и Източна Европа

 

 

Доц. д-р Даниела Стоянова

 

 

 

 

Морфосинтаксис на румънския език I и II част; Фонетика и фонология на румънския език; Румънски език (практически курс)

 

 

Доц. д-р Маргарита Руски-Вандова

 

 

 

 

Лексикология; Анализ на дискурса; Юридически френски език; Съвременен френски език – практически курс: конструктивна лексика

 

 

Доц. д-р Георги Жечев

 

 

 

 

Фонетика и фонология на френския език; Експресивна фонетика; Анализ на дискурса; Социолингвистика на франкофонското пространство; Анализ на франкофонски езикови практики в телевизията; Увод в италианистиката; Методология на филологическото изследване

 

 

Доц. д-р Дария Карапеткова

 

 

 

 

Теория на превода; Специализиран превод; Морфосинтаксис на италианския език – глаголна система; Проблеми на словореда на италианския език

 

 

Доц. д-р Жана Кръстева

 

 

 

 

Франкофонски цивилизации I и II част; Юридически френски език; Увод във фразеологията; Съвременен френски език – практически курс: тематична лексика

 

 

Доц. д-р Неда Бояджиева

 

 

 

 

Фонетика и фонология на италианския език; Практическа граматика на италианския език; Морфосинтаксис на италианския език – номинална система; Стилистика на италианския език; Специални функционални езици: специфика на италианския банков език

 

 

 

 

Доц. д-р Румяна Лютакова

 

 

 

 

Семантика на румънския език; Лексикология на румънския език; Румънски език (практически курс)

 

 

Гл. ас. дфн Ивайло Буров

 

 

 

 

История на езикознанието и на лингвистичните теории; Увод в общото и романското езикознание; История на фонологията; Управление на преводаческата дейност; Втори чужд език – френски

 

 

Гл. ас. д-р Петър Рогалски

 

 

 

 

Морфосинтаксис на френския език I част; Съвременен френски език – практически курс: писмени упражнения; Втори чужд език – френски

 

 

 

 

Доц. д-р Антоанета Робова

 

 

 

 

Френска литература – Модернизъм и Авангардизъм; Съвременен френски език – практически курс: писмени упражнения; Аналитични прочити на художествен текст; Дискусионен клуб на тема френскоезични кино и поп музика

 

Гл. ас. д-р Малинка Велинова-Люцканова

 

 

 

 

История на френския език; Френската пунктуация; Езикова промяна и граматикализация; Втори чужд език – френски

 

 

Гл. ас. д-р Диана Върголомова

 

 

 

 

История и култура на Италия; Историческа граматика на италианския език; Езикови и социални практики; Превод и редакция; Лексикология; Информационни технологии в помощ на преводача

 

 

Гл. ас. д-р Елена Динева

 

 

 

 

Съвременен френски език – практически курс: устна комуникация, тематична лексика; Анализ на текст

 

 

 

 

Гл. ас. д-р Вълчан Вълчанов

 

 

 

 

Съвременен френски език – практически курс: устна комуникация; Дискусионен клуб: общожитейски и философски въпроси; Писмена и устна бизнес комуникация; Творческа лаборатория – език и музика

 

 

Ас. Владимир Сунгарски

 

 

 

 

Съвременен френски език – практически курс: тематична лексика; Бизнес френски език

 

 

Ас. Евгения Атанасова

 

 

 

 

Превод от италиански на български език; Превод от български на италиански език; Езикът на медиите

 

 

Гл. ас. д-р Радея Гешева

 

 

 

 

Превод от италиански на български език; Превод от български на италиански език; Устен превод; Памет и култура в италианската литература на 20 век. Средновековна италианска литература, Италианска литература - от Хуманизма до Барока, Италианска литература от Аркадия до Романтизма, Литература на нова Италия.

 

 

ас. Мария Станимирова

 

 

Румънски език (практически курс)

 

Изследователи ниво 2:

- Кармелина Джойя - Италия

- доц. д-р Луйза Маринеску - Румъния

Гост-преподаватели:

- Проф. д-р Албена Василева-Йорданова – Директор на Франкофонски център при СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

Инспектор катедра:

Десислава Христова
Ректорат, каб. 170, тел. 9308281
desislawa@uni-sofia.bg