Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Приложна неорганична химия / Преподаватели / гл. ас. д-р Веселина Рангелова

   

Веселина Рангелова

Email: nhtvr@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161346

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

 

Образование

Доктор по Химия на твърдото тяло, СУ „Св. Кл. Охридски“, Химически Факултет, 2003.

Магистър по Химия (спец. Особено чисти вещества и материали на тяхната основа), СУ „Св. Кл. Охридски”, Химически Факултет, 1996.

 

Професионално развитие

Главен асистент, СУ „Св. Кл. Охридски”, Химически факултет, кат. Приложна неорганична химия, 2005.

Старши асистент , СУ „Св. Кл. Охридски”, Химически факултет, кат. Приложна неорганична химия, 2005.

Aсистент, , СУ „Св. Кл. Охридски”, Химически факултет, кат. Приложна неорганична химия, 2004.

 

Научни интереси

Материалознание, Химия на твърдото състояние, Наноструктурирани материали, Микропорести материали, Екоматериали, Възнобновяеми енергийни източници, Материали за съхранение на водород,

 

Избрани публикации

Simona Mihaylova, St. Todorova, V. Rangelova, T. Spassov, ADSORPTION PROPERTIES AND CHARACTERIZATION OF METAL-ORGANIC FRAMEWORKS (MOFS) SYNTHESIZED BY TWO DIFFERENT METHODS, Nanoscience & Nanotechnology, 15(2), 2015.

 

T. Spassov, V. Rangelova, S. Todorova, P. Georgiev, Hydrogen Storage in Metal-Organic Microporous Structures, Current Physical Chemistry, 2 (2), 2012.

T. Spassov, V. Rangelova, H. Chanev, S. Stoyanov, O. Petrov, Synthesis and hydrogen adsorption in Cu-based coordination framework materials, Scripta Materialia, 58, 2008.

Spassov, T., Rangelova, V., Solsona, P., Baró, M.D, Zander, D., Köster, U., Hydriding/dehydriding properties of nanocrystalline Mg87Ni 3Al3M7 (M = Ti, Mn, Ce, La) alloys prepared by ball milling, Journal of Alloys and Compounds, 398 (1-2), 2005.

Spassov, T., Rangelova, V., Neykov, N., Nanocrystallization and hydrogen storage in rapidly solidified Mg-Ni-RE alloys , Journal of Alloys and Compounds, 334 (1-2), 2002.

 

Проектна дейност

2016-2019, H2020-TWINN Materials Networking

2011-2015, Development of the research potential of the Faculty of Chemistry, Sofia University, in the area of advanced functional materials for successful participation in world-class research at EU level – BeyondEverest (Grant Agreement Number 286205)

2011, "Синтез, характеризиране и адсорбционни свойсвта на хибридни микропорести материали"

 

Преподавателска дейност

Неорганични химични технологии, Технологии за пречистване на вода, въздух и почви, Неорганично материалознание